PŘIDEJTE SE K NÁM

PŘIHLÁŠKA PRO ČLENA HNUTÍ ČESKÁ NÁRODNÍ FRONTA

Titul, jméno a příjmení *

Bydliště *

Datum narození *

Profese a povolání *

Vzdělání *

Adresa trvalého bydliště *

Kraj *

Bývalý okres *

Doposud byl(a) členem (členkou) těchto politických stran *

E-mail *

Telefonní číslo *

Čím můžu být užitečný: *
 roznášení propagačních materiálů pomoc s dopravou autem organizace kontaktních kampaní výlep plakátů poskytnutí reklamní plochy sponzoring jinak

 Čestně prohlašuji, že jsem nebyl agentem Státní bezpečnosti.

 Prohlašuji dále čestně, že jsem nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.

 Prohlašuji, že souhlasím s programem hnutí a budu dodržovat stanovy hnutí a rozhodnutí orgánu hnutí.

 Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/poskytla v této přihlášce (dále jen „osobní údaje“), správcem politickým hnutím Česká národní fronta, se sídlem Ostrava, Obránců míru 208/12, PSČ 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále jen „ČNF“) pro účel registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci ČNF. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v této přihlášce, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu sídla ČNF.

 Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“), řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.

 Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci ČNF. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům ČNF, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.
Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.