O NÁS

Proč o nás ? Je to o Vás!

Česká národní fronta je politickým hnutím, které vzniklo na základě zákona číslo 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Programem České národní fronty je převrátit stávající zavedený nesmyslný politický systém naruby. Odtrhnout dosazené lidi od moci a potrestat všechny viníky, kteří tuto naši malou zemi rozkradli a stále rozkrádají (od OKD počínaje přes Pandury konče).

Hlavním cílem je: plná zaměstnanost, plná zaměstnanost, plná zaměstnanost.

Minimalizování nezaměstnanosti, zaměstnáním lidí ve veřejném sektoru – tzn. Ti, kteří budou pobírat jakékoliv finance od státu, budou automaticky jeho zaměstnanci a budou se aktivně podílet na správě státu.  V opačném případě nebudou pobírat žádné finance.

Pokusíme se vrátit ty největší křivdy zpět! Po dobrém!

Přesunutím všech stávajících ministerstev do krajských regionů a tím budou okamžitě zpřetrhány vazby, které si stávající pracovníci vytvořili a zároveň se tak posílí zaměstnanost v krajích místními lidmi.

Ministerstva navrhujeme poměrně rozdělit do všech krajů podle počtu nezaměstnaných.

Reorganizace armády – posílení počtu vojáků, účelné zvýšení výdajů na obranu. Okamžité posílení obrany státních hranic založené na dobrovolném přístupu k vojenské činnosti. Znovuvytvoření vlastní vojenské výroby. S tímto souvisí aktivní ochrana státních hranic.

Kontrola všech kontroverzních smluv, které je možné hlásit na  www.korupce.org . Vyvození tvrdých důsledků za špatně nastavené smlouvy pro stát.

Okamžitá obnova trestu smrti.

Zpřísnění trestní odpovědnosti, třikrát a dost.

Zrušení finančního ohodnocení lidí ve statutárních orgánech a v dozorčích radách státních firem a organizací. Ve statutárních orgánech a v dozorčích radách státních organizací zrušíme jakékoliv finanční ohodnocení lidí, kteří zastávají tyto funkce. Všechny tyto funkce budou čestné.

Naše hnutí má mimo cíle celorepublikové i cíle v rámci jednotlivých krajů. Tyto cíle jsou:

Okamžitá kontrolní činnost v oblasti vydávání financí v rámci kraje, města, obce a jejich organizací. Zveřejnění všech smluv na stránkách všech organizací. Sestavení kontrolní komise, kontrolní skupiny, která provede tuto kontrolu zpětně po dobu 10-ti let a nastaví režim aktivní kontroly vydávání financí.

Kontrola všech paušálních smluv zpětně u všech organizací zpětně za období 10ti let.

Obnova tradic městských pivovarů nákupem pivovaru a jeho rozdělení/prodej za minimální cenu formou akcí mezi občany. Cílem je vytvořit fungující státně – soukromý sektor, kdy občan – podílník nakupuje výhradně pivo od „své“ společnosti. Pokud se tento model osvědčí, navrhujeme jeho zavedení do dalších odvětví (potraviny, voda, plyn, energie).

Pokus o odkup strategických organizací městem/krajem:

VODA, PLYN, ENERGIE.

a) dobrovolným odprodejem organizací, které budou nakonec patřit pod město a cena těchto komodit bude regulována městem, pro občana.

Nebo

b) nedobrovolným odprodejem, kdy se budeme aktivně snažit pomocí občanů o zvolení si „své“ organizace, která jim bude poskytovat tuto službu. Např. pokud se nepodaří domluvit na odprodeji plynárenské společnosti, všichni se přihlásí ke konkurenci. Stejný postup bychom chtěli aplikovat u potravin, zdravotní pojišťovny, čerpací stanici apod.

Zavedení nového, kontrolního oddělení na městě a kraji, které bude mít právo na okamžitý přístup k jakékoliv smlouvě, dohodě, faktuře zpětně po dobu 10-ti let u jakékoliv městské či  krajské organizace. Činnost se bude provádět organizovaně samostatně i prostřednictvím portálu pro občany www.korupce.org.

Otevřený dialog  s občany města a kraje, kteří  se aktivně mohou podílet na chodu města prostřednictvím hlasování na sociálních sítí nebo v sídle organizací.

Výsledkem našeho snažení by měla být oboustranná spokojenost mezi občanem a městem/krajem.

Občan by měl v konečné fázi získat podíl v komoditách, které nejvíce využívá. Měl by mít podíl v pivovaru (pokud aktivně nakupuje pivo nebo má trvalé bydliště v daném regionu a má zájem být podílníkem), měl by mít podíl v organizaci vyrábějící nealkoholické nápoje ( pokud je aktivně nakupuje nebo má trvalé bydliště v daném regionu a má zájem být podílníkem), celkově by měl mít podíl v organizacích, kde pravidelně utrácí své peníze (voda, plyn, energie, potraviny, pohonné hmoty apod.).

Náš kompletní program je uveřejněn v další sekci. 

logo-web

PŘIHLÁŠKA PRO ČLENA HNUTÍ ČESKÁ NÁRODNÍ FRONTA

Titul, jméno a příjmení *

Bydliště *

Datum narození *

Profese a povolání *

Vzdělání *

Adresa trvalého bydliště *

Kraj *

Bývalý okres *

Doposud byl(a) členem (členkou) těchto politických stran *

E-mail *

Telefonní číslo *

Čím můžu být užitečný: *
 roznášení propagačních materiálů pomoc s dopravou autem organizace kontaktních kampaní výlep plakátů poskytnutí reklamní plochy sponzoring jinak

 Čestně prohlašuji, že jsem nebyl agentem Státní bezpečnosti.

 Prohlašuji dále čestně, že jsem nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.

 Prohlašuji, že souhlasím s programem hnutí a budu dodržovat stanovy hnutí a rozhodnutí orgánu hnutí.

 Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/poskytla v této přihlášce (dále jen „osobní údaje“), správcem politickým hnutím Česká národní fronta, se sídlem Ostrava, Obránců míru 208/12, PSČ 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále jen „ČNF“) pro účel registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci ČNF. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v této přihlášce, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu sídla ČNF.

 Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“), řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.

 Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci ČNF. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům ČNF, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.
Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.